Koncepcja i misja

Wizja: „Mądrze zarządzana i zorganizowana placówka oświatowa (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum), o wysokim poziomie kształcenia oparta na nowych rozwiązaniach edukacyjnych; stale podnosząca kwalifikacje swoich nauczycieli; przygotowana na zmiany w otaczającej ją rzeczywistości; w pełni przygotowująca uczniów do czekających ich wyzwań; przyjazny klimat dla wszystkich podmiotów edukacyjnych, zachowując przy tym swoją chrześcijańską tożsamość”

misja_fot

MISJA : „PRZEDSZKOLE/SZKOŁA TO MIEJSCE POSZUKIWAŃ, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I ZDOBYWANIA DOŚWIADCZEŃ; WYCHODZĄCA NAPRZECIW POTRZEBOM DZIECKA, DAJĄCA KAŻDEMU MOŻLIWOŚĆ ODNIESIENIA SUKCESU; SPEŁNIAJĄCA WSZYSTKIE WARUNKI NOWOCZESNEGO PROCESU EDUKACJI, OPATRA NA CHRZEŚCIJANSKICH WARTOŚCIACH; TWORZĄCA PROGRAMY NAUCZANIA POD POTRZEBY POSZZEGÓLNYCH UCZNIÓW W NAWIĄZANIU DO ŚRODOWISKA , W KTÓRYM FUNKCJONUJĄ.”

Chcemy aby nasze placówki były:

1. AUTONOMICZNE, czyli:

większość decyzji ich dotyczących podejmuje dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną, radą rodziców, uwzględniając opinię samorządu uczniowskiego w sprawach dotyczących uczniów. utrzymanie tożsamości- autonomii, tzn. pewnej odrębności, trzymanie się własnej drogi charakterystycznej dla naszej szkoły pielęgnowanie tradycji i ceremoniału tworzącego specyficzny klimat sprzyjający cementowaniu przedszkolnej/szkolnej społeczności (pasowanie na przedszkolaka/ucznia, wyjazdy , akademie, spotkania biblijne, wigilia przedszkolna/szkolna, dzień mamy, babci, taty, dziadka, dziecka itp.; ) realizowanie wypracowanej w perspektywie lat własnej wizji i misji placówek(stawiamy na relacje i wychowanie).

2. PROFESJONALNE

zapewniające przedszkolakom/uczniom jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, by zdobyli jak najwyższą liczbę punktów w testach po szkole podstawowej i gimnazjum oraz potrafili samodzielnie radzić sobie na kolejnych szczeblach edukacyjnych. przedszkole/szkoła wysokich wymagań dotyczących zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców; uwzględniająca sytuację społeczną i oczekiwania wszystkich zainteresowanych (obowiązkowe szkolenia dla rodziców).
przedszkole/szkoła samo- rozwijająca się (samoucząca się)- oglądanie lekcji koleżeńskich, poznawanie nowych metod wypracowanych przez kolegów/koleżanki oraz szerokie wykorzystywanie różnego rodzaju forów nauczycielskich.
szkoła, której uczniowie i absolwenci z każdym rokiem coraz lepiej będą kreowali jej pozytywny wizerunek w rankingach szkół – szeroko pojęta promocja szkoły przez uczniów. przedszkole/szkoła ściśle współpracująca i realizująca zadania miasta, gminy, regionu. przedszkole/szkoła, w której rozwija się uzdolnienia, która przygotowuje do podejmowania wyzwań i radzenia sobie we współczesnym świecie, przedszkole/szkoła przygotowująca obywateli Zjednoczonej Europy.

3. PRZYJAZNE

promujące wzajemne zrozumienie i tolerancję między różnymi ludźmi i narodami. autentycznego dialogu między wszystkimi stronami procesu wychowawczo – opiekuńczego. uczące twórczej i aktywnej pracy na rzecz środowiska społecznego ( pomoc potrzebującym) i przyrodniczego(segregacja odpadów, akcje promujące dbałość o środowisko naturalne). rozwijające różnorodne zainteresowania (ze szczególnym naciskiem na sport, turystykę i ekologię) stwarzające sytuacje dające każdemu uczniowi możliwość odniesienia sukcesu i zaistnienia w szkole.

4. DEMOKRATYCZNE

zapewniające rodzicom faktyczny udział w kształtowaniu właściwego wizerunku szkoły, w której uczą się ich dzieci. prowadzone na zasadzie partnerstwa między wszystkimi podmiotami edukacji

5. ZDROWE PRZEDSZKOLE/ SZKOŁA

– stwarzające poczucie bezpieczeństwa;
– zapewniające przedszkolakom/ uczniom jak najlepsze warunki rozwoju psychofizycznego – gimnastyka korekcyjna, zwiększenie liczby i poszerzenie oferty zajęć z wychowania fizycznego (basen, turystyka i rekreacja);
– otaczające wszystkich uczniów opieką medyczną, stomatologiczną i psychologiczno-pedagogiczną;
– wspomagające i otaczające szczególną opieką dzieci/uczniów biednych, zagrożonych patologiami społecznymi, niepełnosprawnych i osiągających słabe wyniki w nauce.