Ogłoszenie o przetargu

Kościół Chrystusowy w RP Społeczność Chrześcijańska Tomy ogłasza przetarg na budowę sali gimnastycznej (widowiskowo-sportowej) wraz z przeniesieniem istniejącej stacji transformatorowej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną  przy Chrześcijańskim Centrum Edukacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim, ul.Sosnowa 62/70.  Łączna powierzchnia netto planowanej budowy wynosi około 1500 m2.

Podmioty zainteresowane pobraniem dokumentacji przetargowej i złożeniem oferty proszone są o kontakt mailowy pod adresem:pklecan@atelier-sa.com, oraz przesłanie kopii „do wiadomości” na adres:piekarski@proem.pl

—————————————————————————————————————————

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Inwestor:
Kościół Chrystusowy w RP

Społeczność Chrześcijańska TOMY

ul. Jerozolimska 1E
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Nazwa(firma) i adres zamawiającego:

 

 

Kościół Chrystusowy Społeczność Chrześcijańska Tomy
Jerozolimska 1E
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NUTS 3 PL 115
strona www www.tomy.edu.pl
adres e-mail: piekarski@proem.pl
NIP 7732368944
REGON 100247772
Telefon 503173102
Sposób i tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY.

Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759 z póź. Zm. ) do stosowania przedmiotowej ustawy.

Zamówienia w ramach projektu będą realizowane zgodnie z Zasadą konkurencyjności .

Tytuł projektu: Budowa sali gimnastycznej (widowiskowo-sportowej) wraz z przeniesieniem istniejącej stacji transformatorowej oraz niezbędną

infrastrukturą techniczną

KOD CPV 45000000-7
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sali gimnastycznej (widowiskowo- sportowej ) wraz z przeniesieniem istniejącej stacji transformatorowej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Zakres powinien być zgodny z załącznikami do zamówienia, opisującymi dokładny zakres prac zgodnie z projektem.

Miejsce realizacji inwestycji ul. Sosnowa 62/70, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NUTS 3- PL 115

Termin realizacji projektu: 01.06.2017- 28.02.2018

Kryteria oceny i ich wagi:

Cena netto

40 pkt

Termin wykonania

40 pkt

Kryterium projakościowe- gwarancja jakości i rękojmia za wady

20 pkt

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:

Opis sposobu obliczania ceny (C) Ocena wg kryterium: C = (Cmin /Cof) x 40
gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena, Cof – cena oferenta.
Opis sposobu obliczania punktacji w terminie wykonania (T) Ocena wg kryterium: 1- termin wykonania najkrótszy; 0,5- termin średni; 0- termin wykonania najdłuższy

T= Tof x40, gdzie

Tof- termin wykonania proponowany przez oferenta

Opis sposobu obliczania długości trwania gwarancji i rękojmi za wady (G) Ocena wg kryterium: 1- gwarancja najdłuższa; 0,5- gwarancja średnia; 0- gwarancja najkrótsza.

G= G of x20, gdzie

Gof- długość gwarancji proponowana przez oferenta

Podsumowanie kryteriów (K) Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z formułą

K=C+T+G

Maksymalnie oferent może uzyskać 100 punktów

  1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, który zostanie przesłany po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w przetargu,
  2. oferta musi posiadać datę sporządzenia,
  3. winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, wynikające z dokumentów rejestrowych,
  4. jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  5. ofertę należy dostarczyć zarówno w oryginale za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

97-200 Tomaszów Maz., ul. Jerozolimska 1E jak i w formie elektronicznej na adres: piekarski@proem.pl i pklecan@atelier-sa.com

  1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
  2. musi zawierać wszystkie elementy robót wymienione w załącznikach specyfikujące zakres robót,
  3. do oferty dołączony zostanie załącznik o nie występowaniu konfliktu interesów.
UWAGA! Prosimy o prawidłowe sporządzenie oferty zgodnie z
Opisem sposobu przygotowania oferty
Termin związania ofertą : 30 dni
Czas dostarczenia oferty: Oferta winna być dostarczona do dnia 12-05-2017, godz. 23.59 czasu lokalnego.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną rozpatrzone w terminie związania ofertą czyli do dnia 12.06.2017 roku włącznie. Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów. Zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Centrum Edukacyjnego.
Dodatkowe informacje: 1. Nie żąda się wnoszenia wadium. 2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.

3. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, do ich porównania ceny zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 12-05-2017.

4. Wyklucza się oferentów powiązanych z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo – należy złożyć właściwy załącznik zamieszczony pod ogłoszeniem (Załącznik).

5. Nie planuje się udzielania zamówień publicznych uzupełniających.

Osoba do kontaktu: Rafał Piekarski 503 173 102

—————————————————————————————————————————