Projekt Unijny

Projekt pn. „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Informacje o projekcie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Szkoła przyszłości”

Nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0065/18-00

Oś Priorytetowa: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1. Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu: 01.03.2019r. – 28.02.2021r.

Łączna wartość projektu wynosi: 1 058 063,95

w tym:

Kwota dofinansowania z UE: 899 354,35 zł

Kwota dotacji celowej: 79 700,16 zł

Wkład własny: 79 009,44 zł

 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie braków edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 96 uczniów (45K/51M) w tym 17 uczniów z niepełnosprawnością oraz zwiększenie efektów pracy dydaktycznej u 30 nauczycieli (28K/2M) poprzez doposażenie pracowni, realizację dodatkowych zajęć oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, przedsiębiorczych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego (szkolenia/kursy/studia podyplomowe). Zaimplementowanie nowoczesnych metod nauczania i pomocy dydaktycznych zapewniających trwałość rezultatów.

Efektem planowanym projektu będzie:

  1. Nabycie i wzmocnienie wśród uczniów uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, podniesienie świadomości dotyczącej wykorzystywania narzędzi TIK w wielu obszarach życia a także doposażenie sal w materiały służące do zapewnienia jak najlepszego rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz utworzenie pracowni sensorycznej.
  2. Podniesienie przez nauczycieli kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, realizacji zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także podniesienie kompetencji cyfrowych oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
  3. Doposażenie Szkoły Podstawowej TOMEK w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienia infrastruktury sieciowo-usługowej.